WEBINÁŘ

Obchodní podmínky společnosti
Mindee app s.r.o.

Definice

Mindee Mindee app s.r.o., IČ: 06 43 78 77, se sídlem Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102085
web společnosti www.mindee.io
služby všechny produkty, úložiště, weby a služby společnosti Mindee, jejichž seznam je dostupný na webu společnosti
podmínky tyto obchodní podmínky při užívání služeb společnosti Mindee
smlouva smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi společností Mindee a zákazníkem, jejímž předmětem je poskytování služeb společností v souladu s těmito podmínkami
uživatel osoba, která užívá jakoukoliv službu společnosti Mindee, zpravidla samostatný finanční poradce
klient osoba, které uživatel poskytuje služby, zpravidla klient finančního poradce, nebo osoba, která si zřídila klientský účet bez vazby na uživatele
uživatelský účet účet blíže popsaný v čl. 3. těchto podmínek
klientský účet účet blíže popsaný v čl. 4. těchto podmínek
obsah uživatele eškerá data vložená uživatelem – např. soubory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitální díla, živá vysílání a videa, komunikace, e-mailové zprávy, pošta,
 1. Úvodní ustanovení
  1. Těmito podmínky upravují vztah mezi společností Mindee a uživatelem služeb společnosti Mindee, stejně jako vztah společnosti Mindee a klientů. Tyto podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky poskytování služeb společnosti Mindee jejich uživatelům a klientům, stejně jako práva a povinnosti uživatelů služeb společnosti Mindee a klientů při užívání služeb společnosti Mindee.
  2. Souhlas s těmito podmínkami vyjadřuje uživatel vytvořením uživatelského účtu u společnosti Mindee nebo pokračováním v užívání služeb poté, co byl upozorněn na změnu těchto podmínek postupem dle těchto podmínek.
  3. Souhlas s těmito podmínkami vyjadřuje klient vytvořením klientského účtu u společnosti Mindee nebo pokračováním v užívání služeb poté, co byl upozorněn na změnu těchto podmínek postupem dle těchto podmínek.
  4. Souhlasem s těmito podmínkami se tyto podmínky stávají pro uživatele a klienta závazné a uživatel i klient tímto souhlasem projevují svoji vůli být těmito podmínkami vázáni po celou dobu poskytování a užívání služeb, a to i po ukončení poskytování a užívání služeb co do části těchto podmínek, jejímž obsahem je ochrana oprávněných zájmů společnosti Mindee.
  5. Tyto podmínky nejsou pro uživatele ani klienta uchovávány, pročež tímto společnost Mindee doporučuje každému uživateli a klientovi si pořídit kopii těchto podmínek pro své vlastní potřeby.
  6. Užívání služeb společnosti Mindee je možné pouze v případě udělení souhlasu s těmito podmínkami.
 2. Smlouva
  1. Společnost Mindee tím, že umožní uživateli objednat si či přihlásit se k odběru služeb společnosti Mindee, učiní uživateli nabídku se všemi podmínkami vymezenými v této nabídce, kterou uživatel akceptuje objednáním či přihlášením se k odběru té které služby společnosti Mindee pro sebe jako uživatele, čímž dojde mezi uživatelem a společností Mindee k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb jsou tyto podmínky.
  2. V případě zamýšlené změny těchto podmínek je společnost Mindee povinna uživatele předem písemně vyrozumět, a to prostřednictvím jeho uživatelského účtu nejpozději 30 dní před platností změny podmínek. V případě, že uživatel nesouhlasí se změnou podmínek je povinen o tom písemně vyrozumět společnost Mindee tím, že požádá o zrušení poskytování služeb z důvodu změny podmínek. Dojde-li ke zrušení změny smluvních podmínek neužije se ustanovení čl. 7.12 těchto podmínek co do poměrné části zaplaceného předplatného, které nebylo do dne ukončení poskytování služby spotřebováno. V případě, že uživatel bude pokračovat v užívání služeb po datu platnosti změny těchto podmínek, pak tímto konkludentně souhlasí se změnou podmínek a taková změna podmínek se pro něj stává závaznou. Tyto podmínky je společnost Mindee oprávněna změnit, pokud je to nezbytné zejména s ohledem na změnu právní úpravy, výsledky právní analýzy, vývoje služby, technických důvodů, provozních požadavků nebo v důsledku změny podmínek ve prospěch uživatele.
  3. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na vtah společnosti Mindee s klientem.
 3. Uživatelský účet Mindee
  1. Pro přístup uživatele ke službám je třeba mít zřízen uživatelský účet Mindee.
  2. E-mailová adresa a telefonní číslo, které uživatel uvede při vytvoření účtu, tímto uživatel určuje také jako jeho kontaktní adresu pro elektronickou komunikaci mezi uživatelem a společností Mindee. Společnost Mindee je oprávněna uživateli zasílat na kontaktní e-mailovou adresu či telefonní číslo veškerá sdělení ohledně užívaných služeb, zejména za účelem ověření totožnosti uživatele. Oznámení je společnost Mindee oprávněna zasílat také prostřednictvím samotné služby, umožňuje-li služba takovou funkci. Volba způsobu oznámení je zcela na společnosti Mindee. S výše uvedeným způsobem elektronické komunikace uživatel souhlasí užíváním služby, případný nesouhlas uživatel vyjádří tak, že službu přestane užívat. Uživatel je odpovědný za kontrolu doručovaných oznámení a zpráv společnosti Mindee v rámci elektronické komunikace, pročež společnost Mindee doporučuje uživateli pravidelnou kontrolu sdělené kontaktní adresy a telefonního čísla, stejně jako uživatelského účtu.
   Vytvoření uživatelského účtu Mindee.
  3. Uživatelský účet Mindee uživatel vytvoří registrací na webu společnosti. Uživatel je povinen vyplnit veškeré informace o své osobě, které je společnost Mindee oprávněna požadovat za účelem plnění smlouvy s uživatelem.
  4. Uživatel prohlašuje, že při registraci k uživatelskému účtu Mindee uvedl pravdivé, přesné a nezavádějící informace a zavazuje se v případě změny údaje provést jejich aktualizaci v uživatelském účtu Mindee. Uživatelský účet je oprávněna zřídit pouze plně svéprávná fyzická osoba. Po registraci budou uživateli zaslány jedinečné přihlašovací údaje, se kterými se uživatel zavazuje nakládat tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Za zneužití přihlašovacích údajů třetí osobou v důsledku jejich nedostatečného zabezpečení uživatelem, stejně jako za veškerou aktivitu v rámci uživatelského účtu Mindee je odpovědný uživatel. Uživatel není oprávněn převést přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu Mindee na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mindee.
  5. Ke zřízení uživatelského účtu Mindee lze užít také emailovou adresu, který byl uživateli přidělen jeho zaměstnavatelem či jinou osobou, se kterou uživatel spolupracuje jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „zaměstnavatel“), jako pracovní e-mailová adresa, a jehož doménu vlastní zaměstnavatel. Uživatel v tomto případě však bere na vědomí a s tímto souhlasí, že zaměstnavatel jakožto vlastník domény spojené s pracovní e-mailovou adresou může kontrolovat nebo spravovat takto zřízený uživatelský účet, získat přístup ke všem datům a souborům uživatele a tyto zpracovávat. Současně uživatel bere na vědomí a s tímto souhlasí, že bude-li mezi zaměstnavatelem a společností Mindee uzavřena smlouva, pak obsah takovéto smlouvy má přednost před těmito podmínkami a je závazný i pro uživatele co do práv a povinností týkající užívání služeb společnosti Mindee.
   Zrušení uživatelského účtu Mindee.
  6. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu. Žádost o zrušení uživatelského účtu lze na emailu: hello@mindee.io. Uživatelský účet bude po vyřízení žádosti pozastaven na dobu 30 dnů, po které jej lze na základě žádosti uživatele obnovit, po uplynutí výše uvedené lhůty, nepožádá-li uživatel o obnovení uživatelského účtu, bude uživatelský účet nevratně zrušen.
  7. Nepřihlásí-li se uživatel do svého uživatelského účtu Mindee alespoň jednou za 5 let, bude tento uživatelský účet společností Mindee zrušen bez náhrady.
  8. Zrušením uživatelského účtu zaniká právo uživatele na přístup ke službám společnosti Mindee, stejně tak tímto případně končí i platnost uživatelské licence softwaru společnosti Mindee, byla-li uživateli udělena. Společnost Mindee odstraní veškerá data a obsah uživatele související se zrušeným uživatelským účtem uživatele, pokud není platnými právními předpisy vyžadováno uchování obsahu nebo dat uživatele, jejich vrácení nebo převod uživateli či třetí osobě určené uživatelem.
  9. Zrušením účtu nezaniká povinnost uživatele k zaplacení účtu za všechny zpoplatněné služby, které byly uživateli poskytnuty v době trvání uživatelského účtu.
  10. V případě, že bude společnost Mindee mít důvodnou obavu ze zneužití uživatelského účtu uživatele třetí osobou, uživatelský účet uživatele pozastaví a požádá uživatele o kontrolu uživatelského účtu, jeho zabezpečení a přístupových oprávnění. Na základě povahy narušení uživatelského účtu uživatele je společnost Mindee oprávněna zrušit přístup k uživatelskému účtu a veškerému jeho obsahu.
  11. Uživatelský účet bude také zrušen, bude-li zjištěno, že tento byl zřízen osobou, která nedosáhla plné svéprávnosti, tímto však není dotčena odpovědnost zákonného či právního zástupce této osoby za škodu vzniklou společnosti Mindee zřízením uživatelského účtu a užíváním služeb společnosti Mindee.
 4. Klientský účet Mindee
  1. Pro přístup klienta k některým vybraným službám je třeba mít zřízen klientský účet Mindee.
  2. E-mailová adresa a telefonní číslo, které klient uvede při vytvoření účtu, tímto klient určuje také jako jeho kontaktní adresu pro elektronickou komunikaci mezi klientem a společností Mindee. Společnost Mindee je oprávněna klientovi zasílat na kontaktní e-mailovou adresu veškerá sdělení ohledně užívaných služeb, zejména za účelem ověření totožnosti klienta. Oznámení je společnost Mindee oprávněna zasílat také prostřednictvím samotné služby, umožňuje-li služba takovou funkci. Volba způsobu oznámení je zcela na společnosti Mindee. S výše uvedeným způsobem elektronické komunikace klient souhlasí užíváním služby, případný nesouhlas klient vyjádří tak, že službu přestane užívat. Klient je odpovědný za kontrolu doručovaných oznámení a zpráv společnosti Mindee v rámci elektronické komunikace, pročež společnost Mindee doporučuje kleintovi pravidelnou kontrolu sdělené kontaktní adresy, stejně jako klientského účtu.
   Vytvoření klientského účtu Mindee.
  3. Klientský účet Mindee klient vytvoří registrací na webu společnosti, a to na základě pozvánky uživatele nebo bez. Klient je povinen vyplnit veškeré informace o své osobě, které je společnost Mindee oprávněna požadovat za účelem poskytování služeb.
  4. Klient prohlašuje, že při registraci ke klientskému účtu Mindee uvedl pravdivé, přesné a nezavádějící informace a zavazuje se v případě změny údaje provést jejich aktualizaci v uživatelském účtu Mindee. Klientský účet je oprávněna zřídit pouze plně svéprávná fyzická osoba. Po registraci budou zaslány klientovi jedinečné přihlašovací údaje, se kterými se klient zavazuje nakládat tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Za zneužití přihlašovacích údajů třetí osobou v důsledku jejich nedostatečného zabezpečení klientem, stejně jako za veškerou aktivitu v rámci klientského účtu Mindee je odpovědný klient. Klient není oprávněn převést přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu Mindee na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mindee.
  5. Ke zřízení klientského účtu Mindee lze užít také emailovou adresu, který byl uživateli přidělen jeho zaměstnavatelem či jinou osobou, se kterou uživatel spolupracuje jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „zaměstnavatel“), jako pracovní e-mailová adresa, a jehož doménu vlastní zaměstnavatel. Klient v tomto případě však bere na vědomí a s tímto souhlasí, že zaměstnavatel jakožto vlastník domény spojené s pracovní e-mailovou adresou může kontrolovat nebo spravovat takto zřízený klientský účet, získat přístup ke všem datům a souborům klienta a tyto zpracovávat.
   Zrušení klientského účtu Mindee.
  6. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého klientského účtu. Žádost o zrušení klientského účtu lze podat na emailu: hello@mindee.io. Klientský účet bude po vyřízení žádosti pozastaven na dobu 60 dnů, po které jej lze na základě žádosti klienta obnovit, po uplynutí výše uvedené lhůty, nepožádá-li klient o obnovení klientského účtu, bude klientský účet nevratně zrušen.
  7. Nepřihlásí-li se klient do svého klientského účtu Mindee alespoň jednou za 5 let, bude tento klientský účet společností Mindee zrušen bez náhrady.
  8. Zrušením klientského účtu zaniká právo klienta na přístup ke službám společnosti Mindee, které mu byly zpřístupněny na základě pokynu uživatele, stejně tak tímto případně končí i platnost klientské licence softwaru společnosti Mindee, byla-li klientovi udělena. Společnost Mindee odstraní veškerá data a obsah klienta související se zrušeným klientským účtem klienta, pokud není platnými právními předpisy vyžadováno uchování obsahu nebo dat klienta, jejich vrácení nebo převod klientovi či třetí osobě určené klientem.
  9. Zrušením klientského účtu nezaniká povinnost uživatele, na kterého byl klient navázán, k zaplacení účtu za všechny zpoplatněné služby, které byly klientovi poskytnuty v době trvání klientského účtu.
  10. V případě, že bude společnost Mindee mít důvodnou obavu ze zneužití klientského účtu uživatele třetí osobou, uživatelský účet uživatele pozastaví a požádá uživatele o kontrolu uživatelského účtu, jeho zabezpečení a přístupových oprávnění. Na základě povahy narušení uživatelského účtu uživatele je společnost Mindee oprávněna zrušit přístup k uživatelskému účtu a veškerému jeho obsahu.
  11. Uživatelský účet bude také zrušen, bude-li zjištěno, že tento byl zřízen osobou, která nedosáhla plné svéprávnosti, tímto však není dotčena odpovědnost zákonného či právního zástupce této osoby za škodu vzniklou společnosti Mindee zřízením uživatelského účtu a užíváním služeb společnosti Mindee.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Odsouhlasením těchto podmínek uživatel i klient souhlasí se shromažďováním, používáním a zveřejněním svého obsahu a dat společností Mindee v souladu s pravidly obsaženými v Informaci o zpracování osobních údajů. Je-li zákonem vyžadováno udělení zvláštního souhlasu uživatele či klienta pro nakládání s jeho osobními údaji a obsahem, bude uživatel či klient společností Mindee vyzván k udělení souhlasu zvlášť mimo rámec těchto podmínek.
  2. Informace o typech shromažďovaných dat o uživateli a jeho zařízeních, o klientovi, o nakládání s jejich daty, o právních základech zpracování dat, o oprávněních uživatele či klienta spojených se zpracováním jeho osobních údajů společností Mindee, apod. jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.
  3. Shromažďuje-li uživatel ve svém obsahu osobní údaje třetích osob, zejména pak klientů, je povinen s těmito nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
  4. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na vtah společnosti Mindee s klientem.
 6. Práva a povinnosti uživatele a klienta
  1. Umožňuje-li služba společnosti Mindee uchování obsahu uživatele, je obsah vložený uživatelem vlastnictvím uživatele, což uzavřením smlouvy potvrzuje, a za takový obsah nese uživatel plnou odpovědnost. Společnost Mindee neprovádí kontrolu obsahu uživatele.
  2. Poskytnete-li uživatel prostřednictvím služby jakýkoliv obsah jinému uživateli nebo klientovi prohlašuje, že je oprávněn nakládat s takovým obsahem zvoleným způsobem a současně v takovém případě souhlasí s tím, že všechny osoby, kterým byl takový obsah uživatele poskytnut jsou oprávněny tento užívat, rozmnožovat jej, ukládat, předávat, dále sdílet, zobrazovat, apod.
  3. Uživatel je povinen provádět pravidelné zálohy svého obsahu. Společnost Mindee nenese žádnou odpovědnost za ztrátu vložených dat a jejich případné zneužití.
  4. Společnost Mindee je oprávněna odepřít vkládaný obsah, zejména v případě, že překračuje limity úložiště nebo velikosti souboru povoleného službou, apod.
  5. Jakýkoliv obsah či jednání uživatele, které porušuje tyto podmínky, je zakázáno. Zakázaným je zejména obsah a jednání uživatele, které:

   a) není v souladu s platnými závaznými právními předpisy.
   b) není v souladu s dobrými mravy a obecně závaznými pravidly lidského chování.
   c) obtěžuje ostatní uživatele či klienty služeb společnosti Mindee či třetí osoby (zejména zasíláním nevyžádaných hromadných e-mailů, žádostí, textových zpráv, apod.).
   d) šíří nebo podporuje šíření nevhodného obsahu (nahoty, pornografie, násilí, krutosti, apod..
   e) podvodné, zavádějící, úmyslně matoucí, falešné, úmyslně obcházející stanovená omezení, poškozující společnost Mindee či třetí osobu, nenávistné nebo porušující práva či soukromí ostatních uživatelů služeb či klientů.
   f) nabádá, napomáhá či organizuje ostatní uživatele či klienty k zakázanému jednání či sdílení zakázaného obsahu.

  6. Bude-li zjištěn zakázaný obsah či jednání uživatele, je společnost Mindee oprávněna:

   a) omezit přístup uživatele do jeho uživatelského účtu,
   b) omezit přístup klienta do jeho klientského účtu,
   c) přerušit poskytování sjednaných služeb,
   d) smazat či zamítnout zakázány obsah uživatele či klienta,
   e) smazat uživatelský účet, pokračuje-li uživatel v nahrávání zakázaného obsahu či v zakázaném jednání, a to i přes výzvu společnosti Mindee k upuštění od takového jednání,
   f) smazat klientský účet, pokračuje-li klient v nahrávání zakázaného obsahu či v zakázaném jednání, a to i přes výzvu společnosti Mindee k upuštění od takového jednání.

  7. Společnost Mindee je oprávněna provést kontrolu uživatelského účtu a obsahu uživatele, klientského účtu a obsahu klienta, stejně jako jejich aktivit v rámci poskytovaných služeb, bude-li mít podezření na porušování ujednání těchto podmínek. Ke kontrole dle přechozí věty však není společnost Mindee povinna, uživatel je odpovědný za újmu způsobenou jeho jednáním.
  8. Uživatel je povinen chránit svůj uživatelský účet před neoprávněným a podvodným použitím vhodnými prostředky a je povinen bezodkladně informovat společnost Mindee v případě, že o jakémkoli neoprávněném a podvodném použití jeho uživatelského účtu, nebo při podezření, že je jeho uživatelský účet byl vystaven takovému riziku, a to prostřednictví uživatelského účtu nebo emailem na adresu: hello@mindee.io. Společnost Mindee je oprávněna zrušit uživatelská účet kteréhokoli uživatele v případě jakéhokoli neoprávněného a podvodného použití daného účtu a v takovém případě uživatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby.
  9. Uživatel bere na vědomí, že k užívání většiny služeb je nutné mít zajištěno připojení k Internetu v požadované kvalitě, či různá zařízení (počítač, mobilní telefon, apod.), přičemž uživatel bere na vědomí, že tyto doplňky nejsou součástí služby a uživatel je povinen si tyto zajistit sám na vlastní náklady.
  10. Uživatel bere na vědomí, že služby společnosti Mindee jsou poskytovány tak jak jsou k dispozici, a to se všemi vadami, tj. úhrnkem. Společnost Mindee nezaručuje přesnost ani včasnost poskytovaných služeb. Uživatel bere na vědomí, že počítačové systémy nejsou s ohledem na jejich charakter nikdy bezchybné, pročež se společnost Mindee nemůže zaručit za zcela nepřerušovaný, včasný, bezpečný a bezchybný provoz služeb, stejně jako se nemůže zaručit za to, že nedojde ke ztrátě obsahu uživatele.
  11. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na vtah společnosti Mindee s klientem.
 7. Platební podmínky
  1. Společnost Mindee poskytuje svoje služby úplatně. Uživatel je povinen za službu poskytnutou společnosti Mindee zaplatit v souladu s těmito podmínkami dle zvolené služby a jejich doplňků, nedohodne-li se společností Mindee písemně jinak, s čímž uživatel uzavřením smlouvy souhlasí a je povinen zaplatit společnosti Mindee sjednanou cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedena v nabídce společnosti Mindee k uzavření smlouvy. Přijetím nabídky uživatel akceptuje nabízenou cenu služby a je povinen cenu služby uhradit.
  2. Společnost Mindee je oprávněna předkládat uživatelům či budoucím uživatelům speciální a bezplatné nabídky podléhající dodatečným podmínkám či omezením. Takové speciální a jiné nabídky jsou mezi uživateli nepřevoditelné.
  3. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za služby zahrnuje veškeré daně, k jejichž zaplacení je povinen uživatel.
  4. Cena služby je uvedena na webu společnosti u té které služby či přímo v softwaru zvolené služby jako její prvek. Cenu služby uživatel akceptuje uzavřením smlouvy postupem dle čl. 2.1. těchto podmínek. O jakékoli změně sjednané ceny služby se společnost Mindee zavazuje uživatele předem informovat, přičemž v případě změny výše částky je uživatel oprávněn zrušit poskytování sjednané služby ještě před změnou ceny.
  5. Služby, které jsou poskytovány klientům, navázaným na uživatele, jsou poskytovány na účet uživatele. Není-li žádné vazby klienta na uživatele nejsou klientovi služby poskytovány.
  6. Nebude-li uživatel řádně a včas platit sjednanou cenu služby, je společnost Mindee oprávněna pozastavit nebo zrušit přístup uživatele ke službám, nebo omezit či zrušit přístup uživatele k jeho uživatelskému účtu, stejně tak je oprávněna zrušit přístup ke službám i klientům, navázaným na uživatele, stejně jako jim zrušit klientský účet.
  7. Při zřízení uživatelského účtu je uživatel povinen uvést také jeho úplné a pravdivé fakturační a platební údaje, bude-li softwarem společnosti Mindee vyzván. Sdělené údaje je uživatel oprávněn měnit ve svém uživatelském účtu. Nelze změnit fakturační údaje na již vystavené faktuře. Současně uživatel souhlasí s tím, že společnost Mindee je oprávněna užívat také veškeré údaje jí poskytnuté bankou uživatele. Neuvede-li uživatel všechny údaje, potřebné pro fakturaci, a to ani na výzvu společnosti Mindee, je marným uplynutím lhůty uvedené ve výzvě takové jednání uživatele žádostí o zrušení uživatelského účtu. Poskytnutím fakturačních údajů uživatel prohlašuje, že je oprávněn k použití poskytnutého způsobu platby a, že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné, v opačném případě nese odpovědnost za uvedení nesprávných a nepravdivých údajů, či údajů, k jejichž poskytnutí nebyl oprávněn.
  8. Poskytnutím fakturačních údajů a objednáním služby je společnost Mindee oprávněna uživateli účtovat cenu sjednané služby vč. jejích součástí, a to až do sjednané výše dle sdělených fakturačních údajů, přičemž uživatele odpovídá za správnost a úplnost sdělených fakturačních údajů.
  9. Zpoplatněné služby jsou hrazeny formou předplatného (např. měsíčně, každé tři měsíce nebo ročně dle druhu zvolené služby), a to obvykle před příslušným obdobím, na které si uživatel objednal poskytnutí služby.
  10. Smlouva uzavřená na poskytování služeb hrazených formou předplatného se automaticky prodlužuje na další období dle délky předplatného, nesdělí-li uživatel nejpozději den před splatností předplatného na další období, že požaduje ukončení poskytování služby, za kterou je předplatné hrazeno.
  11. Platby předplatného budou společností Mindee prováděny automaticky v intervalech zvolených uživatelem, a to až do ukončení poskytování služby. Po celou dobu trvání smlouvy jsou platby splatné ihned po fakturaci. Platby lze provádět s použitím různých online platebních systémů, které nabízí uživatelský účet, jiné platební metody nelze užít k zaplacení ceny služby, není-li výslovně ujednáno se společností Mindee něco jiného. Pokud nebude společnost Mindee moci z účtu vyznačeného uživatelem v uživatelském účtu inkasovat jakékoli platby z důvodu nedostatku prostředků na uvedeném účtu, nese uživatel všechny z toho vzniklé náklady, včetně bankovních poplatků z titulu jakýchkoli debetních položek a podobných nákladů. Společnost Mindee je oprávněna uživateli předkládat faktury a upomínky plateb e-mailem, uvedeným v uživatelském účtu či prostřednictvím aplikace dle volby společnosti Mindee.
  12. Dojde-li k uplynutí doby, na kterou bylo zaplaceno předplatné, bude ze kreditní karty, zadané v uživatelském účtu, automaticky stržena standardní cena předplatného platná k termínu předplatného, to znamená, že ceny speciálních nabídek v tomto případě neplatí, a předplatné bude obnoveno na stejné období, které uživatel zvolil, pokud předplatné nebude uživatelem zrušeno nejpozději den bezprostředně předcházející poslednímu zaplacenému předplatnému. Standardní ceny předplatného jsou k dispozici na webu společnosti.
  13. Poskytování služeb lze kdykoliv zrušit zadáním pokynu ke zrušení v uživatelském účtu, čímž dojde také zrušení předplatného služeb. Zaplacené předplatné nelze vrátit, a to ani v případě, že uživatel požádá o ukončení poskytování služby po zaplacení předplatného před uplynutím zaplaceného období či zaplacenou službu nebude využívat, s čímž uživatel uzavřením smlouvy souhlasí. Až zaplacením předplatného dojde k zahájení poskytování zvolené služby, přičemž poskytování služby můžeme být přerušeno po dobu, po kterou je uživatel v prodlení se zaplacením předplatného. Každé období předplatného končí teprve vypršením sjednané doby bez ohledu na skutečné využívání služby během daného období, nepožádá-li uživatel o jeho okamžité zrušení, i v takovém případě však uživatel nemá nárok na vrácení zaplaceného předplatného. Každý uživatel si může zkontrolovat délku aktuálního období předplatného nahlédnutím do uživatelském účtu.
  14. Faktury a online výpisy poskytnutých služeb jsou dostupné v uživatelském účtu Mindee, kde si je uživatel může zobrazit a vytisknout, stejně tak budou uživateli zasílány emailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu. Případné chybné údaje ve faktuře či výpise poskytnutých služeb lze opravit na základě žádosti uživatele doručené společnosti Mindee bezodkladně od zjištění vady nejpozději do 5 měsíců ode dne vystavení faktury či zhotovení výpisu.
  15. Je-li pro poskytování služby stanoveno pevné období (vymezené předplatným) a cena, tato cena zůstane platná po celé toto jedno vymezené období. V případě však, že uživatel bude chtít nadále využívat služby, je povinen přijmout novou nabídku ceny předplatného na nové období, dojde-li ke změně ceny služby v předchozím období, o které bude vyrozuměn postupem dle těchto podmínek, a to alespoň 30 dní před účinností změny s tím, že uživatel je oprávněn v takovém případě zrušit poskytování služeb. Uživatel neprovedením zrušení poskytování služby souhlasí s novou cenou služby. Ke změně ceny služby může dojít zejména z těchto důvodů – přidání nových funkcí či vylepšených funkcí, byly zvýšeny náklady na poskytování služby, došlo ke změně na trhu, apod.
  16. Vznikne-li na straně společnosti Mindee peněžitý dluh vůči uživateli, je společnost Mindee oprávněna tento vyrovnat na účet uživatele uvedený v uživatelském účtu, a to i bez předchozího souhlasu uživatele. Uživatel je přitom povinen zaplatit všechny náklady spojené s provedením platby, bude-li takových.
  17. V případě prodlení se zaplacením ceny služby bude uživatel společností Mindee na prodlení upozorněn s tím, že mu bude stanovena dodatečná lhůta k zaplacení požadované ceny služby. Nezaplatí-li uživatel cenu služby v plné výši ani v dodatečné lhůtě může společnost Mindee pozastavit poskytování služeb a omezit uživatele v přístupu k uživatelskému účtu.
  18. Uživatel bere na vědomí, že pro řádné používání služeb mohou být třetími stranami účtovány samostatné poplatky, které je uživatel povinen uhradit z vlastních finančních prostředků a tyto jdou k jeho tíži.
 8. Ukončení smlouvy a poskytování služeb
  1. Každý uživatel má právo kdykoli ukončit využívání jakékoliv služby společnosti Mindee prostřednictvím nastavení svého uživatelského účtu nebo kontaktováním uživatelské podpory. Poskytování služeb je ukončeno k poslednímu dni předplaceného období, není-li uvedeno dále jinak.
  2. Společnost Mindee je oprávněna bez dalšího ukončit poskytování služeb uživateli v případě, že uživatel hrubě porušuje jeho povinnosti plynoucí z těchto podmínek či ze zákona.
  3. Pokud je uživatel využívá služby společnosti Mindee pro účel nesouvisející s jeho podnikáním (spotřebitel), může od smlouvy se společností Mindee odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na e-mailovou adresu: hello@mindee.io nebo adresu Mindee app s.r.o., Tyršova 1251/3, Znojmo, 669 02, Czech Republic. V případě odstoupení dle tohoto odstavce jsou si strany povinny vrátit vše, co si vzájemně na základě smlouvy plnily, v takovém případě se neužije ust. čl. 7.12. těchto podmínek. K odstoupení dle tohoto odstavce lze využít následujícího textu:
   Adresa společnosti Mindee

   Já (jméno a příjmení spotřebitele) tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytování následujících služeb (*), objednaných dne (*).

   Jméno a příjmení spotřebitele
   Adresa spotřebitele
   E-mailová adresa spotřebitele, používaná pro přihlašování přístupu ke službám Mindee
   Datum
   Podpis spotřebitele (pouze pokud je odstoupení zasláno v tištěné podobě)
  4. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na vtah společnosti Mindee s klientem.
 9. Práva a povinnosti společnosti Mindee
  1. Uživatel bere na vědomí, že služby mohou být čas od času nedostupné, mohou být nabízeny v omezeném rozsahu nebo se mohou lišit v závislosti na oblasti poskytovaných služeb nebo na používaném zařízení uživatele.
  2. Společnost Mindee se zavazuje učinit vše potřebné k tomu, aby služby byly udržovány v provozu, nicméně nelze předem předpokládat neplánované výpadky služeb, a to zejména s ohledem, že většina služeb společnosti Mindee je poskytována online. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku služby může být dočasně omezen přístup uživatele ke službám, pročež je vhodné provádět potřebné zálohování dat.
  3. O plánovaném přerušení dodávky služeb bude uživatel vždy v předstihu písemně vyrozuměn.
  4. Společnost Mindee nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou přerušením dodávky služeb, které nemohla předpokládat, nebo o kterém v předstihu vyrozuměla uživatele.
  5. Společnost Mindee je oprávněna automaticky kontrolovat verzi softwaru, který je nutný pro poskytování služeb, a bezplatně stahovat aktualizace softwaru či změny nastavení s cílem aktualizovat, zlepšovat a dále vyvíjet služby. K dalšímu používání služeb může být také nutné aktualizovat software. Na takové aktualizace se vztahují tyto podmínky, pokud k nim nejsou připojeny dodatečné nebo jiné podmínky. V takovém případě platí tyto jiné podmínky. Společnost Mindee se k dodávání aktualizací nezavazuje a nezaručuje, že bude podporovat verzi systému, pro kterou byla služba uživatelem zakoupena.
  6. Společnost Mindee je oprávněna bez souhlasu uživatele kdykoliv a bez omezení zrušit službu poskytovanou uživateli či její jednotlivé funkce, či ukončit přístup k těmto službám. V případě, že by ukončení služby mělo dojít na straně uživatele ke ztrátě jeho obsahu, je společnost Mindee povinna v předstihu vyrozumět uživatele o plánovaném ukončení služby nebo funkce služby.
  7. V zájmu zajištění řádného a spolehlivého poskytování služeb, uplatňuje společnost Mindee při porušení povinností uživatele následující sankce: výstraha, odstranění obsahu uživatele, dočasná deaktivace uživatelského účtu a zrušení (neodvolatelná deaktivace). Druh sankce závisí na účelu, dopadu a druhu porušení povinností z pohledu zájmů společnosti Mindee a uživatele. Společnost Mindee je oprávněna při zrušení uživatelského účtu neumožnit uživateli nové založení uživatelského účtu.
  8. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na vtah společnosti Mindee s klientem.
 10. Licenční podmínky
  1. Každý uživatelský účet má pouze jednu uživatelskou licenci.
  2. Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případě, že s dodaným softwarem společnosti Mindee nebyly dodány zvláštní licenční podmínky. V případě, že byly dodány se softwarem společnosti Mindee zvláštní licenční podmínky, použijí se ustanovení tohoto oddílu pouze podpůrně.
  3. Uživatelská licence opravňuje uživatele ke stažení a užívání jedné kopie zvoleného softwaru společnosti Mindee, který byl společností Mindee poskytnut uživateli v rámci licence poskytnuté uživateli ke zvolené službě.
  4. Software společnosti Mindee je autorským dílem a jako takový je chráněn příslušnými ustanoveními právního předpisu.
  5. Software společnosti Mindee je poskytován uživateli v rámci licence, nikoli prodáván uživateli, a společnost Mindee si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena v rámci těchto podmínek.
  6. Výslovně se sjednává, že uživatel není oprávněn:

   a) obcházet technologická opatření ochrany obsažená v softwaru nebo službách či s nimi související;
   b) rozkládat, dekompilovat, dešifrovat, hackovat, napodobovat, využívat nebo provádět zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru nebo aspektu zahrnutého ve službách nebo přístupného prostřednictvím služeb, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je tato činnost výslovně povolena příslušným autorským právem;
   c) oddělovat komponenty softwaru nebo služeb k použití na jiných zařízeních;
   d) publikovat, kopírovat, pronajímat, poskytovat na leasing, prodávat, exportovat, importovat, distribuovat nebo půjčovat software či služby společnosti Mindee
   e) převádět software společnosti Mindee, jakékoli licence k softwaru společnosti Mindee nebo práva pro přístup a používání služeb;
   f) používat služby jakýmkoli nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli či klienty nebo umožnil získání přístupu k jakékoli službě, datům účtu nebo síti;
   g) povolit přístup ke službám nebo upravit jakékoli zařízení schválené společností Mindee za použití neoprávněných aplikací třetích stran.

  7. Software nebo web, který je poskytován jako součást služeb, může zahrnovat kód třetí strany. Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazují nebo které uvádějí software nebo web, jsou uživateli poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Mindee.
  8. Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, společnost Mindee vám neuděluje licenci ani žádná jiná práva žádného typu na základě patentů, know-how, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví, které vlastní nebo ovládá společnost Mindee či jakýkoliv související subjekt, včetně mino jiné názvu, firemního vzhledu, loga či ekvivalentů.
  9. V případě, že společnost Mindee získa od uživatele dobrovolně jakýkoliv jeho nápad, návrh či zpětnou vazbu včetně mimo jiné nápadů na nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětné vazby k produktu a vylepšení produktu („zpětná vazba“), uděluje tímto uživatel bez nároku na odměnu společnosti Mindee právo na základě zpětné vazby vytvořit či nechat vytvořit odvozená díla či zpětnou vazbu používat, sdílet a komerčně využívat, a to jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu.
  10. Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případě, že s dodaným softwarem společnosti Mindee nebyly dodány zvláštní licenční podmínky. V případě, že byly dodány se softwarem společnosti Mindee zvláštní licenční podmínky, použijí se ustanovení tohoto oddílu pouze ty části, které nekonkurují ustanovením zvláštních licenčních podmínek.
 11. Odpovědnost
  1. Společnost Mindee je odpovědna pouze za újmu vzniklou uživateli na jeho přirozených právech, způsobenou společností Mindee úmyslně či z hrubé nedbalosti. V ostatních případech není společnost Mindee povinna k náhradě jakékoliv újmy uživateli, což uživatel bere na vědomí a nároků na náhradu takové újmy se tímto vzdává a zavazuje se, že tuto nebude po společnosti Mindee vymáhat, to neplatí v případě, je-li uživatel spotřebitelem.
  2. Společnost Mindee není odpovědná za nepřímé škody, včetně finanční ztráty, například ztráty zisku, pokud společnost Mindee nejednala v hrubé nedbalosti nebo v rámci úmyslného nekalého jednání.
  3. Společnost Mindee není odpovědná za jednání uživatele ani újmu plynoucí z využití obsahu zpřístupněného uživatelem prostřednictvím online platformy nebo jinou formou. Uvedené platí i pro škody plynoucí z chyb, problémů, zavirování nebo ztráty obsahu uživatele.
  4. Společnost Mindee není odpovědná za jakékoliv stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání produktů společnosti Mindee. Za tyto je odpovědný výlučně uživatel. Jedná se zejména o veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho počítače nebo smartphonu, nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stahování materiálů ze kteréhokoli z produktů společnosti Mindee.
  5. V maximálním možném rozsahu společnost Mindee vylučuje veškeré povinné záruky, včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, odborného úsilí a neporušení práv.
  6. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Mindee, včetně zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává výše uvedeným omezením odpovědnosti nedotčena.
  7. Společnost Mindee nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlevu při plnění svých povinností podle těchto podmínek v rozsahu, ve kterém je takové neplnění způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti Mindee (například pracovní spory, vyšší moc, válka nebo teroristické aktivity, záměrné poškození, nehody nebo dodržování platných zákonů či vládních výnosů).
  8. Uživatel je povinen nahradit společnosti Mindee škodu, vč. ušlého zisku, která společnosti Mindee vznikne jednáním či opomenutím uživatele v rozporu s těmito podmínkami, či jednání jiné osoby, které uživatel umožnil přístup ke službám společnosti Mindee, a to včetně všech nákladů společnosti Mindee vzniklých v souvislosti s takovým jednáním či opomenutím uživatele.
  9. Uživatel je povinen společnosti Mindee poskytnout v případě sporu s jiným uživatelem či třetí osobou veškerou potřebnou součinnost.
 12. GDPR
  1. Mindee postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informacích o zpracování osobních údajů.
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že Mindee poskytuje uživateli datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím poskytovaných služeb, uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží na servery Mindee prostřednictvím poskytnutých služeb Mindee, vystupuje uživatel v pozici správce osobních údajů a Mindee v pozici zpracovatele osobních údajů. Uživatel je povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.
  3. Smlouva o zpracování osobních údajů
   Uzavřením Smlouvy dle těchto podmínek dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:
   Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které uživatel uloží na servery Mindee dle pravidel obsažených v těchto podmínkách.
   Doba zpracování: Mindee zpracovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené dle těchto podmínek. Mindee po uplynutí lhůty 90 dnů od ukončení smlouvy uzavřené dle těchto podmínek smaže (odstraní) veškerá data uživatele, která jsou uložena na serverech Mindee.
   Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat uživatele prostřednictvím služeb poskytovaných Mindee.
   Typ zpracovávaných osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které budou prostřednictvím software poskytovaných v rámci služeb nahrány na servery Mindee. Jedná se zejména o: (a) kontaktní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, adresa bydliště/místa podnikání, státní příslušnost, IČO, telefonní číslo, e-mail; (b) další údaje nezbytné pro finanční plánování –sociálně-ekonomické a sociálně-demografické charakteristiky (manželství/partnerství, počet dětí, pracovní pozice, vzdělání, příjem ze zaměstnání, příp. jiné příjmy); (c) Další údaje – údaje o zdravotním stavu.
   Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: Klienti uživatele.
   Povinnosti Mindee jako zpracovatele osobních údajů: Mindee se zavazuje:

   a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů uživatele. Doloženého pokynu uživatele jako správce je třeba i tehdy, mají-li být osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
   b) zajistit, aby se pověření pracovníci uživatele, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
   c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení uživatel zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Informacích o zpracování osobních údajů;
   d) zohlednit povahu zpracování a být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
   e) být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Mindee k dispozici;
   f) bez zbytečného odkladu ohlásit uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů; poskytnout uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Mindee zavazuje poskytovat uživateli součinnost.
   g) neprodleně informovat uživatele jako správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn uživatele porušuje ustanovení GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

   Další zpracovatelé: Uživatel dává souhlas k tomu, aby Mindee zapojil do zpracování osobních údajů, které uživatel uloží prostřednictvím softwaru Mindee na servery Mindee, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. Mindee se zavazuje informovat uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Informacích o zpracování osobních údajů.
 13. Závěrečná ujednání
  1. Zákaznická podpora pro služby je k dispozici na adrese hello@mindee.io
  2. V případě, že některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou neplatná nebo pozbytou platnost, zůstává v plném rozsahu zachována platnost a účinnost všech ostatních ustanovení.
  3. Tyto podmínky a všechny smluvní vztahy nebo soudní spory mezi uživateli a společností Mindee se řídí českým právem, s výjimkou střetu se zákonnými ustanoveními Úmluvy OSN o mezinárodních smlouvách o koupi zboží.
  4. Případné spory ze smlouvy a těchto podmínek, stejně jako spory o platnost smlouvy či těchto podmínek a jejich jednotlivých ustanovení, budou projednány a rozhodnuty místně a věcně příslušný českým soudem.